ความเป็นมา
สิงห์ปาร์คเชียงรายภายใต้การบริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2536 จากการริเริ่มของคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตร มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นรักษาสมดุลธรรมชาติให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
พืชชนิดแรกที่ปลูกคือข้าวบาร์เลย์ โดยคัดสายพันธุ์จากต่างประเทศที่เหมาะสมเข้ามาปลูก และด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 8,600 ไร่ อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติในบริเวณไร่ร่วม 50 แห่ง จึงเพิ่มความหลากหลายทางผลผลิตด้วยการปลูกชาอู่หลง พุทรา มะเฟืองยักษ์หวาน มัลเบอร์รี่ สตรอเบอรี่ เมล่อน พืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราและพืชผักอีกนานาชนิด โดยผลผลิตที่ได้นำมาจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สิงห์ปาร์คเชียงรายได้เปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบของวิถีเกษตรธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงานสร้างรายได้ เป็นที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะสร้างความสุขให้กับผู้มาเยี่ยมชมด้วยอ้อมกอดของทัศนียภาพอันสวยงาม ปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละมากกว่า 10,000 คน